آگهی استخدام دانشگاه تربیت مدرس
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت بیمه، لیسانس حقوق، کارشناس امور قراردادها
آخرین مهلت: ۸۹/۱۰/۲۲
تلفن تماس : ۸۲۸۸۳۱۶۵-۸۲۸۸۳۲۱۰
محل مراجعه: امور اداری دانشگاه تربیت مدرس – تهران